Nordnes del 1

Pågående arbeid: Strandgaten.

Her skal vann- og avløpsrør skiftes, og det legges ned fjernvarmerør, bossnett, strøm- og fiberkabler. Flere av gatene skal opprustes.

Byfornyelsesprosjektet i Strandgaten hadde oppstart i november 2016. I forkant av prosjektet ble det gjennomført flere informasjonsmøter, siste ble avholdt i kantinen på Bergen rådhus. Der ble både planer og fremdrift gjennomgått. Fremdriften er hovedsakelig som planlagt, det er kommet inn flere ekstrabestillinger som naturligvis påvirker planleggingen, sluttdatoen er fremdeles gjeldene. Som et eksempel skal det nå bli brostein i Nordnesgaten, fra Tidemands gate til Nordnesbakken.

Det ble presentert på informasjonsmøtene at arbeidsfasene vil stenge hele kvartaler, eksempelvis fra Nykirken til Tollboden og fra Tollboden til Tidemands gate. Etter stor velvilje fra entreprenør og veieiere har vi klart å arbeide på mindre faser slik at garasjeanlegg er blitt stengt i mindre perioder enn opprinnelig planlagt. Ulempene er at jo mindre fasene er, jo mindre forutsigbar kan entreprenøren være på nøyaktig fremdrift. Eksempelvis er private grunnmurer som fremkommer under graving, disse kan vise seg å være i for dårlig stand til at vi kan grave igjen. Dette krever da koordinering med huseier, som ofte er et styre / borrettslag. Entreprenøren får færre angrepspunkt med mindre faser og prosjektet risikerer stans i arbeidet.

Presentasjonen som ble holdt på Bergen rådhus

Takk for velviljen til alle berørte parter. Jeg vet at anleggsdrift har en negativ innvirkning på omgivelsene, heldigvis går det nå an å se hvor fint det blir der gaten er ferdigstilt.

God sommer

Med vennlig hilsen

Ørjan Johan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS

Parkeringsplasser
Anleggsarbeid fra Hotell Holberg til Nykirken og fra Nykirken mot Tollbodallmenningen. Tidligere har prosjektet sammen med Bergen kommune varslet at tilkomsten til private parkeringsplasser vil bli stengt i lengre perioder. Etter mange koordinerings- og avklaringsmøter har vi nå funnet en løsning der de private plassene blir berørt i vesentlig mindre grad enn tidligere varslet.

Deltagende aktører
Prosjektets byggherre er BIR Nett og har følgende deltakere:
 • Bergensprogrammet v/Statens vegvesen
 • Bymiljøetaten
 • BKK Nett
 • BKK Varme
 • Vann- og avløpsetaten
 • BIR Nett
Mål for prosjektet
 • Fornying av eksisterende infrastruktur.
 • Separere eksisterende AF-ledninger (fellesledning med overvann og avløp) til spillvann (SP) og overvannsledning (OV).
 • Fornye offentlig vannledningsnett.
 • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og installasjoner.
 • Etablere ny infrastruktur for fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
 • Etablere ny høyspenningstrasé for BKK Nett samt fornye el-kabler ved behov.
 • Fornye telenettet etter behov.
 • Fornye gatedekke med tilhørende fortau.
 • Etablere ny sykkeltrasé.
 • Etablere nye møbleringssoner, av- og påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser.
Tilrettelegging av universell utforming
Anleggsarbeidet hadde oppstart i november 2016 med en planlagt ferdigstillelse innen sommeren 2019, sluttdatoen for anleggsarbeidet er i rute. Nedre del av Holbergsallmenningen var den fasen som først ble ferdig og åpnet for allmenn ferdsel. Her kan man inspisere hvilken kvalitet og hvor fin gaten og det ferdige resultat blir.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor