Anleggsarbeider på Nedre Nygård – Endringer

Etter en lengre prosess har styret i BIR Nett AS den 30.08.2021 besluttet å avslutte kontrakten med VE Anlegg AS.

VE Anlegg AS har vært hovedentreprenør for Graveklubbens gravearbeider knyttet til anleggsarbeidet på Nedre Nygård. BIR Nett AS er av den oppfatning at entreprenøren ikke har oppfylt kontraktens forpliktelser blant annet knyttet til kvalitet og fremdrift. I tillegg har det etter BIR Nett AS sin vurdering vært brudd på formelle kontraktsforpliktelser og enkelte forhold knyttet til entreprenørens organisasjon.

Entreprenøren ble gitt en rimelig frist til å rette opp i forholdene påpekt i hevingsvarselet. Slik BIR Nett AS ser det, har imidlertid entreprenøren ikke redegjort for eller sannsynliggjort at det vil bli iverksatt tiltak for å etablere den nødvendig tillit til at arbeidene kan fullføres i henhold til kontrakten og at påpekte forhold vil bli rettet opp i. Det ble derfor besluttet å sende erklæring om heving av kontrakten den 30. august 2021.

En heving ble i det lengste forsøkt unngått, men til slutt anså styret i BIR Nett AS at det ikke var noe annet valg enn å heve kontrakten med VE Anlegg AS. Entreprenørens mislighold av kontrakten har medført store negative konsekvenser for prosjektet som helhet, tredjeparter som påvirkes av arbeidet og BIR Nett AS.

En heving av kontrakten innebærer at VE Anlegg AS fratas retten til å fullføre arbeidet. BIR Nett AS har startet prosessen med å anskaffe en ny entreprenør som skal ferdigstille påbegynt arbeid. Det samme gjelder prosessen for å finne en ny entreprenør som kan fullføre prosjektet på Nedre Nygård.


Publisert: 02.09.2021
Oppdatert: 12.09.2021
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor