Gravearbeider i Lyder Sagens gate

VE Anlegg skal starte arbeider med å etablere bossnett i Lyder Sagens gate, samt bytte ut annen Infrastruktur i Lyder Sagens gate v/nr. 12-22

Arbeider vil omfatte graving i hele gatebredden hvor normal utkjøring fra kvartalet sperres i en lengre periode. Dette medfører en endring i kjøremønsteret for store deler av kvartalet.

Endring av kjøremønster

 • Jonas Reins gate - KV4626 K S1D1 m62-122. Gatetun oppheves midlertidig. Utkjøring fra kvartal i graveperiode for Lyder Sagens gate
 • Daniel Hansens gate - KV4384 K S1D1 m87-198 omgjøres midlertidig til toveis gate
 • Fosswinckels gate - KV4467 K S1D1 m147-222 omgjøres midlertidig til toveis gate når Nygårdsgaten v/nr. 33-39 stenges. Dette arbeidet startes først når arbeider i Strømgaten er ferdigstilte

Hensyn som ivaretas gjennom prosjekt

 • Midlertidige BIR containere v/Lyder Sagens gate 19. Avtale med BIR vedr plassering av containere, samt koordinering av plassering i perioder når tilkomst ikke er tilgjengelig
 • HC-plasser v/Daniel Hansens gate 1-5b vil være tilgjengelig i prosjektperioden
 • Parkering langs Daniel Hansens gate begrenses til parkering på en side for å gi plass til 2-veis trafikk
 • Parkeringsautomat blindes midlertidig, og det settes opp parkering forbudt skilt
 • Fortau i kryss Daniel Hansens gate/Lyder Sagens gate tilpasses midlertidig
 • Gatetun oppheves. Det etableres utkjøring til Nygårdsgaten via Jonas Reins gate
 • Granitt klosser/pullerter fjernes midlertidig og settes på lager
 • Gate tilpasses for inn og utkjøring med asfaltering av kanter, samt skjerming av trerekker
 • Sporingskurve utvides
 • Innganger til boliger/rømningsveier ivaretas iht. prosjektbeskrivelse

Se for øvrig eget dokument med illustrasjon av fremdriftsplan, bilder og kart over anleggsområdet.

Kontaktinformasjon

BIR Nett v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no – 928 52 675


Publisert: 09.02.2021
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor