Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater

Graveklubben sammen med Trafikketaten og Statens Vegvesen har startet planleggingen for opprusting av Strandgaten med sidegater.

Mål for prosjektet:

 • Fornying av eksisterende infrastruktur.
 • Separere eksisterende AF-ledninger (fellesledning med overvann og avløp) til spillvann (SP)
  og overvannsledning (OV).
 • Fornye offentlig vannledningsnett.
 • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og
  installasjoner.
 • Etablere ny infrastruktur for fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
 • Etablere ny høyspenningstrasé for BKK Nett samt fornye el-kabler ved behov.
 • Fornye telenettet etter behov.
 • Fornye gatedekke med tilhørende fortau.
 • Etablere ny sykkeltrasé.
 • Etablere nye møbleringssoner, av- og påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser.
 • Tilrettelegging til universell utforming.

Prosjektgjennomføring

Antatt anleggsstart er mars 2016.

Orienteringsmøte

Graveklubben holder orienteringsmøte onsdag 24. februar kl. 18.00 på Comfort Hotel Holberg Strandgaten 190.

Prosjektledere fra de forskjellige etater vil være representert og det vil bli anledning til å stille spørsmål direkte eller pr. epost i forkant.

Vi håper på godt oppmøte og gleder oss til et godt samarbeid i prosessen fremover, både i
gjennomføringsfasen og frem til det ferdige produkt.

I etterkant av orienteringsmøtet

Viser til informasjonsmøte for nedkastplassering og entreprisearbeider for «Strandgaten ytre del, fra Holbergsallmenningen til Nordnesbakken» onsdag 24. februar på Comfort Hotel Holberg.

Vil takke for alle konstruktive tilbakemeldinger for prosjektet, jeg har mottatt flere henvendelser på plassering av nedkast tilknyttet bossnettet. Alle mottatte henvendelser på mail vil bli behandlet og besvart før formell innsendelse av søknad for tillatelse til tiltak.

Videre ytret forsamlingen ønsker om at plantegninger skulle publiseres på nett. Det arbeides med å fa dette til og vil bli publisert rett over helgen.

Med vennlig hilsen
Ørjan Johan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS

Presentasjonene som ble fremvist på informasjonsmøtet om nedkastplassering

Se for øvrig tidligere sak om de planlagte arbeidene i disse gatene:
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 22.02.2016
Oppdatert: 29.02.2016
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber