Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Graveklubben, sammen med Trafikketaten og Statens Vegvesen, har startet planleggingen for opprusting av Strandgaten med sidegater.

Prosjektets omfang

 • Fornying av eksisterende infrastruktur.
 • Separere eksisterende AF – ledninger (fellesledning med overvann og avløp) til spillvann (SP)
  og overvannsledning (OV).
 • Fornye offentlig vannledningsnett.
 • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og
  installasjoner.
 • Etablere ny infrastruktur for BKK Varme, fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
 • Etablere ny høyspenningstrasé for BKK Nett, samt fornye el-kabler etter behov.
 • Fornye telenettet etter behov.
 • Fornye gatedekke med tilhørende fortau.
 • Etablere ny sykkeltrasé.
 • Etablere nye møbleringssoner, av og påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser.
 • Tilrettelegging for universell utforming.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er nå på offentlig høring frem til og med 20. mai.

Antatt anleggsstart er høst 2015.

Orienteringsmøte

Graveklubben holder møte for grunneiere, beboere og næringsdrivende tirsdag 19. mai kl. 18.00 på Comfort Hotel Holberg, Strandgaten 190.

Prosjektledere fra de forskjellige etater og selskaper vil være representert. Det vil bli anledning til å stille spørsmål direkte i møtet eller pr. epost i forkant.

Vi håper på godt oppmøte og ser frem til et godt samarbeid i prosessen fremover, både i gjennomføringsfasen og frem til ny infrastruktur og nytt gatedekke er etablert.

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00

Kart over det aktuelle området

Kart over området


Publisert: 13.05.2015
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber