Skottegaten rustes opp

Fra og med mandag 3. mars vil Graveklubben gå i gang med videre opprusting av Skottegaten i kvartalet fra Vestre Holbergsallmenningen og nordover til Strangebakken. Arbeidene skal utføres slik at de er ferdig før påske.

Anleggsarbeidene omfatter ingen dyp grøftegraving, men stort sett kun graving for å sette storgatestein. I tillegg skal det graves for noen grunne bredbåndsgrøfter.

Første delfase

Varighet: Mandag 3. mars – ca. onsdag 26. mars.

 • Storgatestein og kantstein legges ut i halve Vestre Holbergsallmenningen, som en forlengelse av dagens arbeidsområde i Skottegaten (der de siste arbeidene nå nærmer seg avslutning).
 • Fortau gangbane og kantstein fornyes samtidig i kvartalet mellom Vestre Holbergsallmenningen og Strangebakken, mens en noe innsnevret kjørebane 5,0 m gjennom kvartalet holdes åpen.
 • Kjørbar adkomst til boligområdene nord for Vestre Holbergsallmenningen skjer således via nevnte kvartal der fortausarbeider nå foregår.
 • Fotgjengere henvises til å gå i kjørebanen, slik de i dag også gjør i kvartalet utenfor. Arbeidene er så enkle og avgrenset at dette ikke medfører noen spesiell ulempe eller fare for fotgjengere eller den meget beskjedne kjørende trafikk her.
 • Det forutsettes at fri gangadkomst til alle dører i bygningsfasadene som vender ut mot Skottegaten opprettholdes.

Andre delfase

Varighet: Ca. onsdag 26. mars – fredag 11. april.

 • Nevnte kvartal stenges for kjørende trafikk.
 • Fotgjengere går på de nyopprustete fortauene gjennom kvartalet.
 • Asfalt fjernes og storgatestein legges i kvartalet, inklusiv halve bredden av Vestre Holbergsallmenningen. Beskjed legges i postkassene til beboere i området om at Skottegaten stenges og at adkomst til området blir meget dårlig i de siste ca. to ukene før påske, mens arbeidet med legging av storgatestein pågår.
 • Tilgjengelighet for brannbiler og sykebiler opprettholdes, også delvis via det kvartalet som det graves i. Dette oppnås ved at det graves/arbeides slik at broleggingen skjer i et mest mulig avgrenset område, slik at det foran og bak det avgrensete arbeidsområdet til enhver tid er tilgjengelig et 6 m bredt areal som er kjørbart for brannbiler.
  I arbeidstiden må det på meget kort tid kunne ryddes klar en 3 m bred kjøretrasé gjennom hele kvartalet slik at brannbiler kan kjøre gjennom hele kvartalet.
  Utenom arbeidstid skal arbeidsområdet (hele kvartalet) være ryddet slik at nevnte 6 m brede arealer hele tiden er tilgjengelig for brannbiler.  Tilsvarende skal nevnte 3 m brede kjøretrasé hele tiden være kjørbar for brannbiler utenom arbeidstid.
  Innsnevret kjørebane på Vestre Holbergsallmenningen skal være minimum 3,0 m bred, se aktuelle tegninger.
 • Store bossbiler (typekjøretøy "L") vil ikke kunne kjøre til/fra området nord for Vestre Holbergsallmenningen i denne delfasen (de siste ca. to ukene før påske).
 • Beboerne får i de siste ca. to ukene før påske meget dårlig kjørbar adkomst til området nord for Vestre Holbergsallmenningen. Dagens kjøremuligheter og kjørerestriksjoner i eksisterende smale tverrgater ovenfor og nedenfor Skottegaten endres ikke. Ny midlertidig kjørbar adkomst til boligområdene nord for Vestre Holbergsallmenningen skiltes ikke. Beboerne må selv velge om de vil kjøre til/fra området via andre gater enn Skottegaten, eller parkere utenfor området i denne perioden.

Se for øvrig tidligere sak om den forlengede arbeidsperioden i Skottegaten.

Kontaktpersoner

Byggherre: Oddbjørn Andersen, Bergen kommune, VA-etaten, tlf: 945 27 376.
Ansvarlig på stedet: Tore Gallefoss, Fyllingen Maskin AS, tlf: 957 08 157.


Publisert: 03.03.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor